http://www.youtube.com/watch?v=Mv9Sma_-5V8
http://www.youtube.com/watch?v=UkQAYGvmDSU

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=EuNIVLEOxNQ

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=OcvdDZUkOnI
http://www.youtube.com/watch?v=p2RNSNx_AC0

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  http://www.youtube.com/watch?v=49fsGQ0X8wI
  http://www.youtube.com/watch?v=QYOV_FAdn_g   

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=RAe463bkcmo   
http://www.youtube.com/watch?v=BeuKuKwZEjA

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=-JkX9QOUeVk    
http://www.youtube.com/watch?v=LfWcxaVgqG0

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=v2tcZRx2TvQ

http://www.youtube.com/watch?v=MAlPZWIJnWQ

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=Jb6Ted5aRNs

http://www.youtube.com/watch?v=Mt_NOwSDGok

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/watch?v=LKom_C0grvU

http://www.youtube.com/watch?v=RZULY4Kb2sk

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2012世界不會毀滅,但會有重大的變化。
地球正在轉變,邁向一個新的時代,一切的運動方式,將會改變,當
然也包含人的經濟行為。

不加冰 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論